Płaca minimalna we Włoszech

§ PODSTAWY PRAWNE §

22 lipca 2016 roku wprowadzając dekret 136/2016 z 17 lipca 2016 roku implementujący Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniający rozporządzenie UE nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem wymiany informacji na rynku wewnętrznym Włochy dołączyły do grona 22 państw Wspólnoty posiadających płacę minimalną.

Dekret 136/2016 znajduje zastosowanie w stosunku do polskich przewoźników w przypadku:

 • KABOTAŻU

Celem dekretu 136/2016 jest zapewnienie tych samych warunków pracy i płacy pracownikom delegowanym jak te, które zapewnione są pracownikom pracującym na stałe w miejscu oddelegowania czyli we Włoszech. Dekret 136/2016 daje pracownikom możliwość dochodzenia swoich praw w postępowaniu administracyjnym i sądowym przed sądami włoskimi.

WAŻNE: W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ustanowiono dekretem 136/2016 Narodową Agencję Aktywnej Polityki Pracy, która ma uprawnienia do monitorowania przestrzegania przez pracodawców warunków zatrudnienia znajdujących się w dekrecie i implementowanych rozporządzeniach. Narodowa Agencja Aktywnej Polityki pracy ma dostęp do danych dotyczących czasu trwania delegacji we Włoszech i jej miejsca, rodzaju usług świadczonych na terytorium Włoch i warunków pracy.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY/zgłoszenie oddelegowanie pracownika

Przedsiębiorca oddelegowujący pracowników do pracy na terytorium Włoch zobowiązany jest do przekazania informacji o rozpoczęciu delegowania pracownika do Włoch do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem delegowania. Dekret stanowi również o obowiązku notyfikowania każdej ze zmian w wymaganych danych i przekazywania tak zmienionych danych w ciągu 5 dni do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zgłoszenie pracowników delegowanych do Włoch dokonywane jest za pomocą elektronicznej platformy pod adresem:

http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx

Informacje przekazywane do włoskiego MPiPS muszą zawierać następujące dane:

 • dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa wysyłającego
 • liczbę i charakter pracy podejmowanej przez pracowników oddelegowanych
 • datę rozpoczęcia, datę zakończenia i czas trwania delegowania
 • miejsce wykonania świadczenia usługi
 • dane identyfikacyjne agenta odbierającego
 • rodzaje usług
 • miejsce zamieszkania i dane osobowe osoby kontaktowej, która ma miejsce zamieszkania we Włoszech

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY/zgłoszenie oddelegowanie pracownika

WAŻNE: W okresie oddelegowania i w ciągu dwóch lat od zakończenia okresu delegacji pracownika przedsiębiorstwo delegujące pracownika do pracy na terenie Włoch ma obowiązek:

 • zachować przygotowaną w języku włoskim kopię umowy o pracę
 • dokumentację potwierdzającą okresy codziennego czasu pracy pracownika oddelegowanego
 • dokumentację potwierdzającą wypłatę wynagrodzenia
 • zaświadczenie A1
 • wyznaczyć osobę kontaktową na terenie Włoch odpowiedzialną za wysyłanie i dysponowanie przedmiotową dokumentacją

DOKUMENTACJA

Pracodawca jest obowiązany do posiadania następującej dokumentacji pracownika delegowanego:

 • zgłoszenia delegowania na formularzu cliclavoro w formie elektronicznej
 • przetłumaczonej na język włoski umowy o pracę
 • oświadczenia pracodawcy o stawce godzinowej brutto oraz zasadach i sposobach rozliczania
 • ubezpieczenia A1

MINIMALNE WYNAGRODZENIE/wypłata/składniki/kryteria/terminy

Płaca minimalna jest regulowana we Włoszech osobno dla poszczególnych grup zawodowych na podstawie układów zbiorowych. Dnia 3 grudnia 2017 roku podjęto decyzję o zmianach w układzie związkowym transportu drogowego obowiązującym na terytorium Włoch. Proponowane zmiany zakładają zmianę podziału kierowców ze względu na kategorię posiadanego prawa jazdy. Kategorie praw jazdy będą podlegały dalszemu podziałowi ze względu na rodzaj przewożonego ładunku.

Nowy układ zbiorowy CCNL dla transportu obowiązujący od 1 lutego 2018 roku przynosi średni wzrost płac na poziomie 108 euro. Układ ten ustanowiony został na okres od 1 lutego 2018 roku do 1 października 2019 roku. Należy mieć na uwadze, że w odniesieniu do członków załogi klasyfikacja uległa całkowitym zmianom.

Nowa klasyfikacja personelu transportu drogowego, określana jako wyspecjalizowani pracownicy w obszarze zawodowym C została podzielona na trzy kwalifikacje, z których każdy odpowiada określonym parametrom:

Kwalifikacja 3 (Q3)

Kwalifikacja 2 (Q2)

Kwalifikacja 1 (Q1)

Parametry

A – B – C

D – E – F

G – H

Poziomy referencyjne

3° Super

Stawka minimalna we Włoszech w przypadku transportu towarów ustalona jest na:

 • 9,85 euro – dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3°
 • 10,12 euro – dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3°Super

OSOBA KONTAKTOWA

Dekret 136/2016 w art. 10 stanowi o obowiązku ustanowienia na terytorium Włoch referenta, który będzie osobą kontaktową, która będzie miała miejsce zamieszkania we Włoszech. Osoba kontaktowa odpowiedzialna jest za wysyłanie i odbieranie dokumentów co wiąże się z posiadaniem uprawnień do reprezentacji przedsiębiorcy.

WAŻNE: W przypadku braku wyznaczenia przedstawiciela, za siedzibę przedsiębiorstwa delegującego pracowników uważana będzie siedziba lub miejsce zamieszkania usługobiorcy.

KARY

Włoska Krajowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrole mające na celu sprawdzenie zgodności z postanowieniami rozporządzenia 136/2016 wykonywania delegacji zagranicznych pracowników delegowanych i spełniania obowiązków przez przedsiębiorców delegujących pracowników do pracy na terytorium Włoch.

SANKCJE:

 • za naruszenie obowiązków administracyjnych związanych ze zgłoszeniem oddelegowania pracownika do pracy na terytorium Włoch przedsiębiorcy grozi kara administracyjna w wysokości od 150 euro do 500 euro – za brak zgłoszenia oddelegowania pracownika;
 • za brak przechowywania wymaganej dokumentacji przez pracodawcę od 500 euro do 3.000 euro – za każdego oddelegowanego pracownika;
 • za brak powołania przedstawiciela/osoby kontaktowej na terytorium Włoch od 2.000 euro do 6.000 euro;

WAŻNE: Kary wymienione powyżej łącznie na przedsiębiorcę nie mogą przekraczać kwoty 150.000 euro.

KURSY WALUT

W związku z brakiem uregulowań dotyczących obliczania kursu przeliczenia dla wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla pracowników delegowanych należy przyjąć zasadę obliczania kursu złotówki do euro zgodnie z art. 107 Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Zgodnie z art. 107 kursem wymiany na waluty kwot wyrażonych w innej walucie jest kurs wyliczany przez Komisję na podstawie średniej miesięcznej w okresie referencyjnym:

 • styczeń – dla kursu wymiany, stosowanego od dnia 1 kwietnia;
 • kwiecień – dla kursu wymiany, stosowanego od dnia 1 lipca;
 • lipiec – dla kursu wymiany, stosowanego od dnia 1 października;
 • październik – dla kursu wymiany, stosowanego od dnia 1 stycznia.

Comments are closed.