Francja

Płaca minimalna we Francji po zmianach

§ PODSTAWY PRAWNE §

Podstawą prawną uregulowań dotyczących płacy minimalnej dla pracowników delegowanych do Francji spoza jego terytorium jest dekret nr 2016-418, którego pełna nazwa brzmi: Dekret nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 adaptujący dział VI księgi II pierwszej części kodeksu pracy do przedsiębiorstw transportowych wysyłających kierowców transportu drogowego lub personel latający na terytorium Francji, i modyfikujący kodeks transportowy. Głównym celem dekretu było podciągnięcie przepisów francuskiego kodeksu pracy pod zastosowanie do zagranicznych przedsiębiorstw transportowych, które tymczasowo oddelegowują pracowników na terytorium Francji. Zgodnie z postanowieniami dekretu, dekret za przedsiębiorstwo zagraniczne oddelegowujące pracowników, uznaje każde przedsiębiorstwo niemające siedziby we Francji. We Francji kodeks pracy ustala wyłącznie ogólne zasady, które mają zastosowanie do warunków pracy natomiast układy zbiorowe je uszczegóławiają. Negocjowane między pracownikami a związkami zawodowymi układy zbiorowe określają ogół warunków pracy oraz gwarancji socjalnych stosowanych wobec pracowników. Poprzez stosowanie układów zbiorowych pracownicy zatrudniani są na warunkach, które w najlepszy sposób odzwierciedlają specyfikę pracy w określonej branży.

Przepisy dekretu nr 2016-418 obowiązują od 1 lipca 2016 roku.

§ PODSTAWY PRAWNE §

Dekret nr 2016-418 zwany potocznie Loi Macron znajduje zastosowanie w stosunku do polskich przewoźników w przypadku:

 • KABOTAŻU
 • TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO – w którym załadunek lub rozładunek ma miejsce na terytorium Francji

WAŻNE: Dekret nie znajduje zastosowania do tranzytu.

Porozumieniem z dnia 15 maja 2019 roku francuskie związki zawodowe doszły do porozumienia co do podwyższenia stawek wynagrodzenia minimalnego.

Podwyższeniu uległy również dodatki za przepracowane niedziele i święta i wynoszą obecnie: dodatek w wysokości 10,40 euro (do 3 godzin)

dodatek w wysokości 24,20 euro (powyżej 3 godzin)

W podziale na kategorie poziom stawki minimalnej wygląda następująco: (zmiana wprowadzona dekretem 2018-1173)

 

 

 

 

 

 

Stawki obowiązujące do 30.09.19 Stawki obowiązujące od 01.10.19 Stawki obowiązujące od 01.01.20
118M – kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony (grupa 3bis) 10,10 euro 10,10 euro 10,15 euro
120M – kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3.5 do 11 ton (grupa 4) 10,10 euro 10,12 euro 10,15 euro
128M – kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton (grupa 5) 10,13 euro 10,35 euro 10,35 euro
138M – kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton (grupa 6) 10,15 euro 10,54 euro 10,54 euro
150M – wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych (grupa 7) 10,39 euro 11,07 euro 11,07 euro


WAŻNE:
We Francji nie istnieje inna możliwość świadczenia usług pracowniczych, jak poprzez zawarcie umowy o pracę. Według francuskich przepisów umowy cywilnoprawne takie jak umowa zlecenia czy samozatrudnienie mogą nie zostać uznane jako właściwe przez kontrolujących.
Każdego roku wartość brutto SMIC czyli francuskiej płacy minimalnej wyliczana jest na nowo.
Wynagrodzenie co najmniej równie SMIC musi być wypłacane każdemu pracownikowi pracującemu na terytorium Francji, który ma co najmniej 18 lat. Aktualizacja SMIC następuje każdego roku do 1 lipca danego roku, a następnie do 1 stycznia danego roku.

§ PODSTAWY PRAWNE §

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY/zaświadczenie o delegacji

WAŻNE: Sposób zgłoszenia odbywa się za pomocą platformy SIPSI https://www.sipsi.travail.gouv.fr/. Rząd Francuski wycofał się z pomysłu dotyczącego wnoszenia opłaty w wysokości 40 euro za każdego pracownika delegowanego po licznych protestach ze strony Niemiec i Polski jak i Komisji Europejskiej, która takie uregulowanie uznała za niezgodne z traktatami UE.

Czas ważności zaświadczenia o delegacji jest taki jaki wskaże przedsiębiorstwo, jednak nie może przekraczać 6 miesięcy od daty wystawienia. Zaświadczenie może dotyczyć wielu operacji delegowania podczas tego okresu. Zaświadczenie sporządzane jest w języku francuskim przed rozpoczęciem pierwszej operacji delegowania.

KURSY WALUT

Przeliczenie wartości euro wynagrodzenia wypłacanego w innej walucie musi być przeliczane na podstawie ostatniego kursu odniesienia ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny w pierwszym dniu okresu oddelegowania. Za pierwszy dzień oddelegowania liczy się w przypadku Francji zgłoszenie do formularza SIPSI. Zgłoszenie do formularza SIPSI jest więc punktem odniesienia dla ustalenia przelicznika euro w stosunku do złotówki. Kurs z okresu oddelegowania przedsiębiorca może uważać za obowiązujący w okresie do 6 miesięcy od oddelegowania pracownika do pracy na terenie Francji.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY/zaświadczenie o delegacji Zaświadczenie musi być opatrzone datą, podpisane oraz zawierać:

 1. Nazwisko lub nazwę spółki oraz adres pocztowy i elektroniczny, numery telefonów przedsiębiorstwa lub placówki, która z reguły zatrudnia pracownika, opis formy prawnej przedsiębiorstwa, nazwiska, imiona, daty i miejsca urodzenia zarządzającego lub zarządzających, oznaczenie instytucji ubezpieczeń społecznych lub innej instytucji spełniającej tę rolę, do których przedsiębiorstwo odprowadza składki ubezpieczenia społecznego lub równoważne;

 2. Nazwiska, imiona, daty i miejsca urodzenia, adres głównego miejsca zamieszkania, narodowość, datę podpisania umowy o pracę oraz prawo pracy stosowane do umowy, określenie kwalifikacji zawodowej delegowanego pracownika;

 3. Stawkę godzinową brutto, przeliczoną w razie potrzeby na euro, a także warunki pokrycia przez przedsiębiorstwo kosztów noclegów oraz posiłków, w odniesieniu do jednego dnia delegacji, przyznane delegowanemu pracownikowi;

 4. Nazwę spółki lub nazwisko i imię oraz adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu przedstawiciela wskazanego w przepisie II artykułu L. 1262-2-1 kodeksu pracy;

 5. Dla przedsiębiorstw transportu drogowego – dane ich rejestracji w krajowym rejestrze elektronicznym przedsiębiorstw transportu drogowego, przewidzianym w artykule 16 regulaminu (WE) nr 1071/2009 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

PRZEDSTAWICIEL WE FRANCJI

Dekret nr 2016-418 w sekcji I stanowi, że przedsiębiorcy zagraniczni zobowiązani są do wyznaczenia swojego przedstawiciela.

Nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących osoby przedstawiciela. W ogólności jest to osoba przechowująca dane do rozliczenia płacy minimalnej, może być to osoba fizyczna bądź firma bądź upoważniony pracownik przedsiębiorstwa.

WAŻNE: Kontakt może odbywać się drogą elektroniczną.

Przedstawiciel przedsiębiorstwa przechowuje i przedstawia następujące dokumenty na żądanie:

 • funkcjonariuszy kontroli inspektoratu pracy
 • oficerów i funkcjonariuszy policji sądowej
 • urzędników skarbowych i celnych
 • upoważnionych i zaprzysiężonych urzędników zakładów ubezpieczeń społecznych oraz rolniczych kas wzajemnej pomocy socjalnej
 • funkcjonariuszy lub urzędników państwowych odpowiedzialnych za zapobieganie oszustwom
 1. Karty wynagrodzeń dotyczące okresu delegacji każdego pracownika, lub jakikolwiek dokument równoważny, potwierdzający wynagrodzenie i zawierający następujące informacje:

  1. Wynagrodzenie godzinowe brutto, wraz z dodatkami za godziny dodatkowe, przeliczone na euro;

  2. Okres i godziny pracy, których dotyczy wynagrodzenie, z rozróżnieniem na godziny płacone w normalnej wysokości oraz te z dodatkami;

  3. Urlopy i dni wolne oraz elementy wynagrodzenia, które ich dotyczą;

 1. Wszelkie dokumenty potwierdzające rzeczywistą wypłatę wynagrodzenia;

 1. Kopię aktu, w którym przedsiębiorstwo wyznacza swojego przedstawiciela, zgodnie z przepisami artykułu R. 1263-2-1 kodeksu pracy;

 2. Ewentualnie, nazwę branżowego układu zbiorowego mającego zastosowanie w odniesieniu do pracownika.

PRZEDSTAWICIEL WE FRANCJI

WAŻNE: Okres podczas którego jest zapewniony kontakt pomiędzy wymienionymi powyżej funkcjonariuszami a przedstawicielem nie może być krótszy niż okres delegacji pracownika plus 18 miesięcy po zakończeniu tej delegacji.

WAŻNE: Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest pracownikowi delegowanemu, oznacza to, że kierowca ma obowiązek przechowywać w pojeździe zaświadczenie, a drugi przechowywany jest albo przez przedstawiciela przedsiębiorstwa albo przez przedsiębiorstwo.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE/wypłata/składniki/kryteria/terminy

Założeniami Loi Macron jest zagwarantowanie pracownikom delegowanym wypłaty takiego samego wynagrodzenia za wykonanie takiej samej pracy jak pracownikom francuskim wykonującym tę pracę we Francji.

WAŻNE: We Francji dodatki wypłacane pracownikom takie jak zwrot kosztów przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia, dodatki o charakterze ryczałtowym nie są uznawane za wynagrodzenie i nie podlegają wliczaniu do płacy minimalnej.

Zgodnie z postanowieniami punktu 7 artykułu 3 dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 roku za składniki wynagrodzenia minimalnego mogą być przyjęte:

– wynagrodzenie podstawowe

– wynagrodzenie dodatkowe za pracę w godzinach nadliczbowych

– dodatki do wynagrodzenia w postaci dodatku stażowego

– premie związane z oddelegowaniem i świadczenia w naturze

MINIMALNE WYNAGRODZENIE/wypłata/składniki/kryteria/terminy

We Francji należy się pracownikowi wynagrodzenie za godziny związane z normą i również za nadgodziny. Pomimo braku uregulowań w kwestii ewidencjonowania czasu pracy na terenie Francji ewidencja czasu pracy kierowcy nie nastręcza problemów, zupełnie inaczej jest z kwestią naliczania nadgodzin.

We Francji obowiązuje 35 godzinny tydzień pracy z normą dobową wynoszącą 7 godzin. W związku z tym za przekroczenie godzin pracy należy się pracownikowi wynagrodzenie za nadgodziny. Praca w godzinach nadliczbowych poza normę tygodniowego okresu 35 godzin wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia o 25% za każde dodatkowe pierwsze 8 godzin, powyżej tych godzin dodatek wynosi 50%.

➔ 35 godzin – norma tygodniowa

151.67 godziny(do celów rozliczeń 152 godziny) – norma miesięczna

godziny pracy, za które przysługuje dodatek 25% – praca pomiędzy 35 a 43 godziną w rozliczeniu tygodniowym, praca pomiędzy 152 godziną a 186 godziną w rozliczeniu miesięcznym

godziny pracy, za które przysługuje dodatek 50% – praca ponad 43 godzinę w rozliczeniu tygodniowym, praca ponad 186 godzinę w rozliczeniu miesięcznym.

Sposób rozliczenia z pracownikiem przez pracodawcę z płacy minimalnej francuskiej należy do pracodawcy. Dekret dopuszcza sytuację, w której następuje uzupełnienie wynagrodzenia podstawowego do kwoty, która jest iloczynem przepracowanego czasu we Francji i stawki godzinowej oraz rozliczenie ryczałtowe. Gdyby francuskie służby kontrolne poddały w wątpliwość liczbę godzin przepracowanych we Francji (sytuacja podejrzenia pomniejszenia) dowód na tę okoliczność przeprowadzić powinny służby kontrolne.

DOKUMENTACJA/dysponowanie dokumentacją określoną w dekrecie nr 2016-418

Dokumenty w pojeździe

W pojeździe, w którym jest wykonywana usługa należy przechowywać w celu ewentualnego okazania funkcjonariuszom kontroli przez kierowcę:

 • Umowę o pracę delegowanego kierowcy transportu drogowego (bez obowiązku tłumaczenia na język francuski oprócz wypadku oddelegowania wewnątrz przedsiębiorstwa i przez agencję pośrednictwa pracy)
 • zaświadczenie o oddelegowaniu – w języku francuskim
 • zaświadczenie A1

Dokumenty po stronie przedstawiciela, które ten przedstawia na każdorazowe żądanie uprawnionych służb kontrolnych:

 1. Karty wynagrodzeń dotyczące okresu delegacji każdego pracownika, lub jakikolwiek dokument równoważny, potwierdzający wynagrodzenie i zawierający następujące informacje:

  1. Wynagrodzenie godzinowe brutto, wraz z dodatkami za godziny dodatkowe, przeliczone na euro;

  1. Okres i godziny pracy, których dotyczy wynagrodzenie, z rozróżnieniem na godziny płacone w normalnej wysokości oraz te z dodatkami;

  2. Urlopy i dni wolne oraz elementy wynagrodzenia, które ich dotyczą;

 1. Wszelkie dokumenty potwierdzające rzeczywistą wypłatę wynagrodzenia;

 1. Kopię aktu, w którym przedsiębiorstwo wyznacza swojego przedstawiciela, zgodnie z przepisami artykułu R. 1263-2-1 kodeksu pracy;

 2. Ewentualnie, nazwę branżowego układu zbiorowego mającego zastosowanie w odniesieniu do pracownika.

KARY

WAŻNE: Kary mogą być przyznawane bezpośrednio w trakcie kontroli drogowej. Pamiętać należy jednak o tym, że kary obciążają pracodawcę, a nie kierowcę.

Sankcje karne:

grzywna 4 kategorii – gdy zaświadczenie delegacji nie znajduje się w pojeździe, którym jest wykonywana usługa

grzywna 4 kategorii – gdy zaświadczenie delegacji przechowywane w pojeździe, którym jest wykonywana usługa nie jest zgodne z przepisami art. R. 1331-1 oraz zarządzeniem przyjetym do jego stosowania, lub gdy zawiera niepełne dane, pomyłki lub jest nieczytelne lub jego tekst może być usunięty

grzywna 3 kategorii – gdy w pojeździe, którym wykonywana jest usługa, nie są przechowywane dokumenty przewidziane w punktach 1° do 3° przepisu III artykułu R. 1331-7

Sankcje administracyjne:

– 2.000 euro maksymalnie – przy braku wypłaty minimalnego wynagrodzenia wynikającego z dekretu lub wynikającego z postanowień porozumienia zbiorowego

– 2.000 euro maksymalnie (4.000 euro w przypadku powtarzających się naruszeń) – przy braku wystawienia zaświadczenia o oddelegowaniu lub nie powołaniu przedstawiciela do Francji. Suma kar za wszystkie naruszenia nie może przekroczyć 500.000 euro.

– Zawieszenie działalności gospodarczej na terenie Francji na okres do 1 miesiąca – gdy nie naprawiono naruszeń przepisów dot. min. wynagrodzenia. Gdy kara zawieszenia nie jest przestrzegana nałożona może zostać kara w maksymalnej wysokości 10.000 euro za każdego pracownika.

– Kara w wysokości równowartości miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne – w przypadku braku zaświadczenia A1/kolejne stwierdzenie naruszenia tego obowiązku w okresie dwóch lat od uzyskania pierwszej kary skutkuje podwojeniem kary.

Comments are closed.