Płaca minimalna w Czechach

§ PODSTAWY PRAWNE §

Regulacja prawna dotycząca płacy minimalnej i delegowania pracowników do pracy na terenie Czech zawarta jest w ustawie nr 262/2006 i ustawie nr 435/2004, czyli w czeskim kodeksie pracy i czeskiej ustawie o promocji zatrudnienia.

Ustawa nr 262/2006 i ustawa nr 435/2004 znajduje zastosowanie w stosunku do polskich przewoźników w przypadku:

 • KABOTAŻU – transportu krajowego na terenie Czech, wykonywanego przez polską firmę transportową;
 • TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO – w którym załadunek bądź rozładunek ma miejsce na terenie Czech.

WAŻNE: Spod kontroli wyłączony jest tranzyt.

Maksymalny tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin. W odniesieniu do pracowników w wieku poniżej 18 lat zmiana w poszczególnych dniach nie może przekraczać 8 godzin.

Za godziny nadliczbowe należy się pracownikowi wynagrodzenie i bonus co najmniej w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli nie uzgodniono z pracodawcą przyznania wolnego w zakresie wykonanych nadgodzin zamiast dodatkowego wynagrodzenia.

§ PODSTAWY PRAWNE §

Czeski kodeks pracy wprost odnosi się do instytucji delegowania pracowników, stanowi o tym art. 319 tego kodeksu. Artykuł ten stanowi, że prawo obowiązujące w Republice Czeskiej znajduje zastosowanie do pracownika delegowanego z innego kraju Wspólnoty w przypadku gdy prawo czeskie jest dla niego korzystniejsze pod względem:

 • stosunku maksymalnego czasu pracy i minimalnego odpoczynku;
 • minimalnej długości urlopu rocznego lub jego części;
 • minimalnego wynagrodzenia;
 • bhp w miejscu pracy;
 • równego i niedyskryminującego traktowania pracowników;
 • warunków pracy, w wypadku zatrudniania przez agencję pracy.

WAŻNE: Jeśli czas oddelegowania pracownika do pracy na terytorium Czech nie zostanie określony przez pracodawcę przyjmuje się zgodnie z czeskim kodeksem pracy, że oddelegowanie to nastąpiło na 3 miesiące.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE/wypłata/składniki/kryteria/terminy

Minimalne wynagrodzenie w Czechach od 1 stycznia 2018 roku wynosi:

 • 73,20 CZK za godzinę brutto
 • 12.200 CZK brutto w stosunku miesięcznym

Minimalne wynagrodzenie w Czechach w sektorze transportu:

Grupa 2

kierowcy pojazdów do 3,5 tony

72,90 CZK/godzina

12.200 CZK/miesięcznie

Grupa 3

kierowcy pojazdów powyżej 3,5 tony

80,50 CZK/godzina

13.400 CZK/miesięcznie

Grupa 4

prace związane z diagnostyką i naprawą pojazdów

88,80 CZK/godzina

14.800 CZK/miesięcznie

Grupa 5

kierowcy pojazdów dłuższych niż 8 metrów, przeznaczonych do przewozu powyżej 16 osób

98,10 CZK/godzina

16.400 CZK/miesięcznie

WAŻNE: Do płacy minimalnej nie wlicza się:

 • wynagrodzenia za nadgodziny
 • dodatkowego wynagrodzenia za pracę w święta
 • pracy w nocy
 • pracy w trudnych warunkach
 • pracy w soboty i niedziele

MINIMALNE WYNAGRODZENIE/wypłata/składniki/kryteria/terminy

W Czechach oprócz wynagrodzenia minimalnego istnieje tak zwane wynagrodzenie gwarantowane. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem, do którego pracownik ma prawo na podstawie kodeksu pracy, umowy, regulacji wewnętrznych lub wymiaru płac. Najniższe wynagrodzenie gwarantowane jest ustalane w dekrecie rządowym nr 567/2006 DzU o minimalnym wynagrodzeniu, poziomach najniższego gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia, definiowaniu trudnych warunków pracy i o wysokości premii do wynagrodzenia za pracę w trudnych warunkach.

W Czechach można zawrzeć dwa rodzaje układów zbiorowych:

 • układ zbiorowy przedsiębiorstw
 • układ zbiorowy pracy wyższego stopnia

Zbiorowy układ pracy wyższego stopnia może być po uzgodnieniu przez strony umowy wiążący dla innych pracodawców prowadzących działalność w sektorze, dla którego układ jest zawarty.

DOKUMENTACJA

WAŻNE: Przedsiębiorca oddelegowujący pracownika do pracy na terytorium Czech musi przekazać kierowcy umowę o pracę przetłumaczoną na język czeski. Naruszenie tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez czeską inspekcję pracy kary grzywny w wysokości do 500.000 CZK czyli równowartości ponad 80.000 zł.

Pracownik/kierowca delegowany do pracy w Czechach powinien posiadać w kabinie pojazdu:

 • zaświadczenie A1
 • przetłumaczoną na język czeski umowę

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY/zgłoszenie oddelegowanie pracownika

Obecnie nie istnieje wymóg zgłaszania oddelegowania pracowników do pracy na terytorium Czech.

KARY

Brak posiadania w razie kontroli przetłumaczonej na język czeski umowy o pracę kierowcy może skutkować nałożeniem kary w wysokości do 500.000 CZK.

Comments are closed.