minimalna austriacka

Płaca minimalna w Austrii

§ PODSTAWY PRAWNE §

Regulacją prawną ustanawiającą płacę minimalną w Austrii jest Ustawa o o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego w Austrii. Numer 44-LSD-BG Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w skrócie nazywana LSD-BG. 1 czerwca 2017 roku ustawa została znowelizowana a zmiany w głównej mierze dotyczyły zgłaszania oddelegowania do Austrii i niezbędnej dokumentacji wymaganej podczas delegacji. Zgodnie z nowelizacją zgłoszenie delegacji pracowników mobilnych branży transportowej dokonywane będzie wyłącznie na okres 6 miesięcy.

Od 1 stycznia na terenie Austrii obowiązuje nowy traktat związkowy Kollektivvertrag fur das Guterbeforderungsgewerbe, który określa stawki minimalne.

WAŻNE: W Austrii stawki minimalne nie wynikają z ustawy LSD-BG, a z postanowień zawartych w układach zbiorowych.

Ustawa LSD-BG oraz traktat związkowy Kollektivvertrag fur das Guterbeforderungsgewerbe znajdują zastosowanie w stosunku do polskich przewoźników w przypadku:

 1. KABOTAŻU – załadunku i rozładunku na terenie Austrii,

 2. TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO – w którym załadunek lub rozładunek ma miejsce na terytorium Austrii

WAŻNE: Przepisy nie dotyczą tranzytu.

§ PODSTAWY PRAWNE §

Traktat związkowy z 1 stycznia aktualizuje stawki wprowadzone poprzednim układem zbiorowym określając stawki od stażu pracy:

NAZWA GRUPY

STAŻ PRACY

do 5 lat

5 – 10 lat

10 – 15 lat

15 – 20 lat

powyżej 20 lat

Kierowcy pojazdów ciężarowych do 3,5 tony

8,72 euro

8.98 euro

8,92 euro

9.19 euro

9,15 euro

9,42 euro

9,37 euro

9,65 euro

9,60 euro

9,89 euro

Kierowcy pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony z max. 3 osiami

8,92 euro

9.19 euro

9,15 euro

9,42 euro

9,37 euro

9,65 euro

9,65 euro

9,94 euro

9,87 euro

10,17 euro

Kierowcy pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony powyżej 3 osi

9,05 euro

9,32 euro

9,25 euro

9,53 euro

9,51 euro

9,80 euro

9,78 euro

10,07 euro

10,00 euro

10.30 euro

Kierowcy zestawów pojazdów i pojazdów przegubowych

9,15 euro

9,42 euro

9,37 euro

9,65 euro

9,65 euro

9,94 euro

9,87 euro

10,17 euro

10,10 euro

10,40 euro

Kierowcy pojazdów z towarami niebezpiecznymi

9,37 euro

9,65 euro

9,65 euro

9,94 euro

9,87 euro

10,17 euro

10,10 euro

10,40 euro

10,32 euro

10,63 euro

§ PODSTAWY PRAWNE §

Płaca minimalna wynikająca z układu zbiorowego ma odniesienie do całego czasu pracy kierowcy wykonywanej na terenie Austrii. Czas pracy kierowcy obejmuje:

 • czas kierowania
 • czas poświęcony na załadunek i rozładunek
 • czas gotowości do pracy – jak w przypadku oczekiwania na załadunek czy rozładunek przez inne osoby
 • puste przebiegi na terenie Austrii

WAŻNE: Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się przerw na odpoczynek ani pustych przebiegów przez Austrię w ramach tranzytu, jednak w przypadku przerwania tranzytu lub jego zakończenia z powodu kabotażu lub transportu z Austrii za granicę, taki transport stanowi już czas pracy podlegający zgłoszeniu.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY

Sekcja 4 ustawy LSD-BG w §19 ustanawia formalne obowiązki dotyczące oddelegowania pracowników do pracy w Austrii, w tym obowiązek rejestracji w celu oddelegowania pracownika na terytorium Austrii. Każde oddelegowanie pracownika transportu drogowego wiąże się z koniecznością wypełnienia formularza ZKO3-T. Formularz ten wypełniany jest elektronicznie pod adresem https://www4.formularservice.gv.at

WAŻNE: Funkcję przedstawiciela przedsiębiorstwa na terenie Austrii może pełnić kierowca.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE/wypłata/składniki/kryteria/terminy

Składniki minimalnego wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie podstawowe
 • wyrównanie – do wynagrodzenia minimalnego
 • dodatki w postaci premii lojalnościowych i dodatków na dzieci
 • należności z tytułu odbycia podróży służbowych, które nie są zwrotem faktycznie poniesionych kosztów

Pracownik transportu drogowego wykonujący pracę dla przewoźnika na terytorium Austrii traktowany jest jak pracownik mający stałe miejsce pracy w Austrii i jest bezwzględnie uprawniony do należnego mu minimalnego wynagrodzenia zgodnego z układem zbiorowym, któremu podlega. Jeśli porozumienie zbiorowe określa specjalne składniki wynagrodzenia muszą być one wypłacone pracownikowi.

Ustawa stanowi, iż układy muszą być udostępniane w postaci elektronicznej, oznacza to, iż aktualizacje dotyczące stawek minimalnych od razu pojawiać się będą na stronach internetowych odpowiedniego układu.

KURSY WALUT

W związku z brakiem uregulowań dotyczących obliczania kursu przeliczenia dla wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla pracowników delegowanych należy przyjąć zasadę obliczania kursu złotówki do euro zgodnie z art. 107 Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Zgodnie z art. 107 kursem wymiany na waluty kwot wyrażonych w innej walucie jest kurs wyliczany przez Komisję na podstawie średniej miesięcznej w okresie referencyjnym:

KURSY WALUT

 • styczeń – dla kursu wymiany, stosowanego od dnia 1 kwietnia;
 • kwiecień – dla kursu wymiany, stosowanego od dnia 1 lipca;
 • lipiec – dla kursu wymiany, stosowanego od dnia 1 października;
 • październik – dla kursu wymiany, stosowanego od dnia 1 stycznia.

DOKUMENTACJA/dysponowanie dokumentacją wymaganą przez LSD-BG

Na przewoźniku dokonującym delegacji do Austrii powstają obowiązki sprawozdawcze w postaci:

 • elektronicznego zgłoszenia pracownika za pomocą platformy https://www4.formularservice.gv.at formularzem ZKO3-T
 • zawiadomienie o delegowaniu musi być wykonane osobno dla każdego pracownika delegowanego

WAŻNE: Powiadomienie o delegowaniu pracowników wykonujących czynności związane z przewozem w dziedzinie transportu odbywa się wyłącznie na okres 6 miesięcy. Późniejsze zmiany dokumentacji przeniesionej na platformę należy niezwłocznie zgłaszać poprzez ich skorygowanie na tej platformie.

Ustawa stanowi, że w kabinie pojazdu muszą znajdować się następujące dokumenty:

 • umowa o pracę w języku angielskim lub niemieckim
 • zaświadczenie A1
 • zaświadczenie o delegowaniu
 • dokumenty potwierdzające otrzymywanie wynagrodzenia w języku angielskim lub niemieckim

 

DOKUMENTACJA/dysponowanie dokumentacją wymaganą przez LSD-BG

Wszystkie wyżej przedstawione dokumenty mogą zostać udostępnione w formie elektronicznej w miejscu kontroli – oznacza to, że dokumenty te kierowca posiada np. na laptopie, tablecie czy w telefonie komórkowym i w trakcie podjęcia kontroli jest w stanie przekazać je organowi kontrolnemu poprzez udostępnienie ich temu organowi w formie elektronicznej.

WAŻNE: Wgląd do treści, który kierowca przedstawi kontrolującym na urządzeniu mobilnym nie jest wystarczający, musi istnieć możliwość przesłania ich w formie elektronicznej do kontrolujących.

KARY

W sekcji 5 ustawa LSD-BG zawiera określenie naruszeń oraz wysokość kar za te naruszenia, są to:

 • naruszenia w związku z obowiązkiem zgłoszenia i zapewnienia delegowania lub przeniesienia:

w przypadku gdy pracodawca nie wprowadza raportu o zmianach w informacjach zawartych w formularzu ZKO3-T, lub zmiany te wprowadza z opóźnieniem lub wprowadza zmiany ale nie w pełnym zakresie;

– celowo wprowadza nieprawdziwe informacje do ZKO3-T;

– nie dostarcza niezbędnych dokumentów ani nie dostarcza ich bezpośrednio organowi wydającemu

podlega karze grzywny od 1.000 euro do 10.000 euro – za jednego pracownika, w przypadku gdy naruszenia się powtórzą jest to od 2.000 euro do 20.000 euro

KARY

 • udaremnianie działań związanych z kontrolą płac:

– w przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów

podlega karze grzywny od 500 euro do 5.000 euro – za jednego pracownika, w przypadku gdy naruszenia się powtórzą jest to od 1.000 euro do 10.000 euro

utrudnianie kontroli

podlega karze grzywny od 1.000 euro do 10.000 euro – za jednego pracownika, w przypadku gdy naruszenia się powtórzą jest to od 2.000 euro do 20.000 euro

– odmowa kontroli dokumentów

podlega karze grzywny od 1.000 euro do 10.000 euro – za jednego pracownika, w przypadku gdy naruszenia się powtórzą jest to od 2.000 euro do 20.000 euro

 • nieprzechowywanie dokumentów płacowych:

– w przypadku nie wydawania przez pracodawcę dokumentów dotyczących wynagrodzenia

– niezapewnienia w pracownikowi przez pracodawcę w sposób wyraźny dokumentów płacowych

podlega karze grzywny od 1.000 euro do 10.000 euro – za jednego pracownika, w przypadku gdy naruszenia się powtórzą jest to od 2.000 euro do 20.000 euro. Jeśli uchybienie dotyczy więcej niż 3 pracowników grzywna wynosi od 2.000 euro do 20.000 euro za pracownika i w takim wypadku przypadku recydywy od 4.000 euro do 50.000 euro za jednego pracownika.

WAŻNE: KARĄ JEST ZAKAZ ŚWIADCZENIA USŁUG NA TERYTORIUM AUSTRII, który może zostać wprowadzony przez właściwy miejscowo w Austrii organ administracyjny. Okres ten może trwać od roku do lat pięciu.

Comments are closed.