Baza wiedzy

Akty prawne UE

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014
z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy.
Część 1
Część 2

DYREKTYWA 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1072/2009
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (wersja przekształcona)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1073/2009
z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (wersja przekształcona)

DYREKTYWA 96/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/67/UE
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/403
z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2009 r.
zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym

 

Akty Prawne PL

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

 

Wynagrodzenia minimalne

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

 

Taryfikatory

Nowy taryfikator kar dla firm transportowych

Nowy taryfikator kar dla zarządzających transportem

 

Wytyczne

Wytyczne GITD nr 1 z 12.08.2009

Wytyczne GITD nr 1 z 28.07.2011

Wytyczne GITD nr 1 z 06.04.2012

Wytyczne GITD nr 2 z 11.05.2012

Wytyczne GITD nr 4 z 28.09.2012

Wytyczna nr 1 KE do rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2006/22/WE, rozporządzenia (EWG) nr 3821/85

Wytyczna nr 2 KE do rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2006/22/WE, rozporządzenia (EWG) nr 3821/85

Wytyczna nr 3 KE do rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2006/22/WE, rozporządzenia (EWG) nr 3821/85

Wytyczna nr 4 KE do rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2006/22/WE, rozporządzenia (EWG) nr 3821/85

Wytyczna nr 5 KE do rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2006/22/WE, rozporządzenia (EWG) nr 3821/85

Wytyczna nr 6 KE do rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2006/22/WE, rozporządzenia (EWG) nr 3821/85

Wytyczna nr 7 KE do rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2006/22/WE, rozporządzenia (UE) nr 165/2014

Wytyczna nr 8 KE do rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2006/22/WE, rozporządzenia (UE) nr 165/2014

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z 7.6.2011
w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady