Płaca minimalna w Belgii

Płaca minimalna w Belgii

PODSTAWY PRAWNE §

Przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług dotyczą:

 • KABOTAŻU

W Belgii nie istnieje ustawodawstwo określające płacę minimalną. Minimalna płaca ustalana jest przez Federalną Publiczną Służbę ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego w oparciu o ustalenia układów zbiorowych pracy CAO.

CAO to porozumienia zawierane pomiędzy jedną lub większą liczbą organizacji związkowych a jedną lub większą liczbą organizacji pracodawców lub jednym lub większą ilością pracodawców, które są zawierane w celu ustanowienia indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Regulacje CAO są podstawowym źródłem prawa pracy w Belgii. Każdy pracownik wykonujący pracę w Belgii ma prawo do otrzymywania minimalnego wynagrodzenia; wynagrodzenie to zależy od wieku, stanowiska pracy (wykonywanego zawodu), doświadczenia pracownika (stażu pracy).

 

PODSTAWY PRAWNE §

W przypadku oddelegowania pracownika do pracy w Belgii pracodawca obowiązany jest do przestrzegania postanowień belgijskiej ustawy z dnia 5.03.2002 r. o delegowaniu pracowników. Postanowienia te w głównej mierze dotyczą warunków wynagrodzenia i zatrudnienia. Zasady dotyczące czasu pracy i odpoczynku dotyczą:

 • zakazu pracy poza normalnymi limitami czasu pracy;
 • zakazu zatrudniania pracowników poza harmonogramami prac, które ich dotyczą;
 • zakazu pracy w niedzielę;
 • zakazu pracy w nocy;
 • zakazu pracy w okresie świątecznym.

 

Ustawa z dnia 16.03.1971 r. o pracy ustala zasadę, przez którą za czas pracy rozumie się czas, w którym pracownik jest dostępny dla pracodawcy, tj. gdy znajduje się pod jego zwierzchnictwem i którym nie może swobodnie dysponować. Czas pracy może być zatem większy niż okresy, w których faktycznie wykonano pracę. Ustawa stanowi, że godziny pracy w Belgii nie mogą przekraczać w stosunku dziennym 8 godzin. Z kolei ze względu na zakaz pracy nocnej obowiązujący w Belgii wykonywanie pracy musi zasadniczo odbywać się pomiędzy godziną 6.00 a 20.00. Jednak dzienny okres pracy może zostać:

 • przedłużony do 10 godzin – w wypadku, kiedy pracownik przebywa poza miejscem zamieszkania dłużej niż 14 godzin dziennie

Godziny pracy w Belgii nie mogą przekraczać tygodniowo 40 godzin. Od 1.01.2003 roku w belgijskim prawie wprowadzono środek ogólnej redukcji czasu pracy do 38 godzin tygodniowo.

 

PODSTAWY PRAWNE §

Pracodawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Belgii, może wysyłać pracowników do Belgii w celu wykonywania pracy. W takim przypadku mówi się o oddelegowaniu, a pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania zbioru zasad prawa socjalnego i prawa pracy w Belgii. Zasady delegowania pracowników do Belgii określa Dekret królewski z dnia 1 kwietnia 2007 roku wprowadzający w życie ustawę z dnia 5 marca 2002 roku dotyczącą warunków pracy, płac i zatrudnienia w przypadku delegowania pracowników w Belgii i przestrzegania ich.

 

MINIMALNE WYNAGRODZENIE / wypłata / składniki / kryteria / terminy

Minimalne stawki godzinowe w euro brutto dla kierowców w 38 godzinnym tygodniu pracy i 39 godzinnym tygodniu pracy z 6 płatnymi dniami wynagrodzenia według układu zbiorowego 1400300:

KATEGORIA 38 godzinny tydzień pracy 39 godzinny tydzień pracy z 6 płatnymi dniami wynagrodzenia
kierowca w załodze 10,59 euro 10,32 euro
kierowca na szkoleniu – w towarzystwie doświadczonego kierowcy 10,59 euro 10,32 euro
kierowca pojazdu o ładowności mniejszej niż 7 ton 11,00 euro 10,72 euro
kierowca pojazdu o ładowności co najmniej 7 ton i mniejszej niż 15 ton 11,25 euro 10,96 euro
kierowca pojazdu o użytecznej ładowności 15 ton lub więcej, kierowca pojazdu przegubowego, kierowca zatwierdzonego pojazdu ADR, pracownik pojazdu chłodniczego 11,64 euro 11,34 euro

 

 DOKUMENTACJA / dysponowanie dokumentacją wymaganą przez dekret królewski z dnia 1 kwietnia 2007 roku

Pracodawca delegujący pracowników do pracy w Belgii jest zobowiązany do przestrzegania przepisów belgijskiego prawa pracy. Stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem oddelegowującym pracownika do pracy na terenie Belgii, a tym pracownikiem, musi już istnieć przed tymczasowym oddelegowaniem do Belgii i musi być utrzymany przez cały okres oddelegowania. Pracodawca delegujący pracownika do pracy na terenie Belgii musi przestrzegać zasad zawartych w ustawie z dnia 6.08.1996 r., która jest belgijskim podstawowym prawem w zakresie przestrzegania zasad BHP.

 

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY / zgłoszenie oddelegowanie pracownika

Deklarację Limosa musi wypełnić pracodawca oddelegowujący pracownika do pracy na terenie Belgii, jak również osoba samo zatrudniona wykonująca w Belgii zlecenie. Limosa to certyfikat rejestracyjny, którego brak może prowadzić do nałożenia sankcji zarówno administracyjnych jak i karnych. Sankcje mogą zostać nałożone zarówno na przewoźnika jak i na osobę jego wyznaczonego przedstawiciela na terytorium Belgii. Raport Limosa jest pierwszą czynnością, którą musi wykonać przewoźnik przed oddelegowaniem kierowcy do pracy na terenie Belgii.

 

OSOBA KONTAKTOWA

Przewoźnicy oddelegowujący pracowników do pracy w Belgii obowiązani są przekazać belgijskiemu inspektorowi pracy dane identyfikacyjne osoby kontaktowej dla tego inspektora. Osobą kontaktową jest osoba fizyczna, z którą belgijska inspekcja pracy może się skontaktować w celu dostarczenia lub otrzymania wszelkich dokumentów lub zawiadomień dotyczących oddelegowania pracowników delegowanych do Belgii. Osobą kontaktową może być osobiście pracodawca, pracownik firmy – kierowca lub osoba trzecia, która jest osobą trzecią dla firmy. Dane identyfikacyjne i adresowe osoby kontaktowej muszą być przekazane za pomocą formularza Limosa.

 

KONTROLA / organy kontrolne

Belgijskie biuro łącznikowe jest pierwszym punktem kontaktowym dla zagranicznego pracodawcy; delegującego pracowników do pracy w Belgii. Odpowiada za zapewnienie pracodawcą i pracownikom delegowanym w Belgii informacji na temat ogólnych kwestii z zakresu prawa pracy. Biuro łącznikowe ma za zadanie również zagwarantowanie współpracy pomiędzy różnymi służbami publicznymi, między innymi z polską Państwową Inspekcją Pracy.

 

KONTROLA / organy kontrolne

Oprócz zgłoszenia Limosa kierowca w kabinie musi posiadać:

 • dowód tożsamości/lub paszport
 • zaświadczenie A1
 • umowa o pracę/lub umowa zlecenia
 • pasek wynagrodzeń

 

W przypadku braku zgłoszenia Limosa kara wynosi:

 • od 2.400 euro do 24.000 euro – w przypadku przedsiębiorców i braku zgłoszenia przez nich formularza;
 • od 400 euro do 4.000 euro – w przypadku braku dokumentu w kabinie pojazdu

 

KURSY WALUT

Przeliczenie wartości euro wynagrodzenia wypłacanego w innej walucie musi być przeliczane na podstawie ostatniego kursu odniesienia ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny w pierwszym dniu okresu oddelegowania.

 

 

Comments are closed.