Jak rozpocząć pracę jako kierowca międzynarodowy?

Obszar logistyki i transportu z roku na rok rozwija się dynamicznie. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, ponieważ wiele firm z różnych branż korzysta z usług przewozowych – najczęściej to niezbędny element do ich działania. Zatem ścieżki rozwoju zawodowego w tej kategorii przedstawiają się bardzo obiecująco.

Nie ustają pytania dotyczące tego, jak zacząć pracę jako kierowca międzynarodowy. Poniżej na nie odpowiadamy, przywołując najważniejsze kwestie, które należy mieć na uwadze podczas planowania swojej dalszej drogi zawodowej.

Kierowca międzynarodowy, praca – czym zajmuje się taki pracownik?

Chęć rozpoczęcia swojej kariery na stanowisku zawodowego kierowcy musi zostać najpierw odpowiednio przemyślana. Nieplanowany rozwój wydarzeń w pracy nigdy się nie sprawdza, szczególnie jeśli mowa o tak odpowiedzialnej branży, jaką jest transport. Zatem przy powtarzających się pytaniach dotyczących tego, jak zacząć pracę jako kierowca, należy zdać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką nieustannie obarczona jest osoba na tym stanowisku.

Dobry kierowca musi być w pełni przygotowany do odpowiedniego wykonywania swoich obowiązków. Świadomość na temat swojej roli w funkcjonowaniu całego biznesu to podstawa dalszego rozwoju zawodowego jako kierowca TIR-a. Praca ta pod pewnymi względami jest wymagająca, ponieważ to kierujący stanowi jedno z najważniejszych ogniw całego łańcucha dostaw. Bez niego niemożliwe byłoby realne dokonanie transportu, a więc proces planowania operacji również nie miałby konkretnego celu.

Świadomość odpowiedzialności związanej z pracą na tym stanowisku pomaga odpowiednio określić swoje cele i nieustannie doskonalić się w ramach wykonywania zawodowych obowiązków. W tym obszarze ogromną pomoc stanowią systemy informatyczne, takie jak VTS, które pozwalają kierowcy na bieżąco monitorować normy czasu pracy, jazdy, przerw i odpoczynków, co umożliwia także prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia kierowców.

Jak zacząć pracę jako kierowca międzynarodowy – wymagane uprawnienia

Jeśli kandydat na profesjonalnego kierowcę wie już, jaka odpowiedzialność wiąże się z wykonywaniem takiego zawodu i nadal planuje otwarcie ścieżki kariery w tym kierunku, można przystąpić do realnego planowania rozwoju kompetencji zawodowych.

Rozważając kwestię tego, jak zacząć pracę jako kierowca ciężarówki, w pierwszej kolejności należy skupić się przede wszystkim na niezbędnych uprawnieniach. Konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii C+E, które umożliwia kierowanie pojazdami ciężarowymi. Dokument uzyskany na drodze przeprowadzonego kursu i zdanego w Polsce egzaminu państwowego uprawnia do poruszania się na drogach międzynarodowych.

Należy także niesłychanie szczegółowo przyswoić wiedzę z zakresu Ustawy o czasie pracy kierowców, Ustawy o transporcie drogowym i rozporządzenia 561/2006 WE a obecnie także przepisy tak zwanego Pakietu Mobilności.

Kierowca TIR-a – praca i predyspozycje oraz rozwiązania informatyczne, wspomagające kierowcę i spedytorów

Odpowiednie uprawnienia to nie wszystko, jeśli chodzi o planowanie swojej przyszłej drogi w branży transportowej. Istnieją również inne regulacje dotyczące pracy jako kierowca tira. Kandydat na to stanowisko musi poddać się specjalnym testom psychotechnicznym, ale nie tylko.

Do odpowiednich predyspozycji zalicza się również odpowiednią kondycję fizyczną organizmu, utrzymującą się na jednakowo stabilnym poziomie. Obecnie oczekuje się dobrego stanu zdrowia ogólnego od kierowcy TIR-a. Praca w tym zawodzie wymaga przedstawienia stosownych wyników badań, poświadczających gotowość do wykonywania swoich obowiązków. Określa się je jak orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy, a także podobne orzeczenie psychologiczne.

Z perspektywy przedsiębiorcy ważne jest również dopilnowanie, aby pracownicy wykonywali wspomniane wcześniej testy regularnie. To wymóg, którego spełnienie uprawnia do poruszania się samochodami ciężarowymi na terenie Unii Europejskiej. Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej jest podstawowym dokumentem, a o jego wystawienie musi starać się każdy kandydat na zawodowego kierowcę.

Wymagania wobec kierowców są ogromne, ponieważ ciąży na nich ponadprzeciętna odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jednym z elementów tej odpowiedzialności, jest znajomość przepisów regulujących czas pracy kierowców oraz poziom ich odpoczynku. Przepisy np. Rozporządzenia 651/2006 WE oraz Ustawy o czasie pracy kierowców są wyjątkowo skomplikowane. Z tego powodu z pomocą przychodzi kierowcom oraz spedytorom aplikacja VTS (Virtuar Telemetric System), spółki VTS PROJECT Sp. z o.o. Aplikacja VTS umożliwia kierowcy monitorowanie na własnym telefonie wymiaru naruszeń norm czasu pracy kierowców lub monitorowania prawidłowości wyliczenia własnego wynagrodzenia.

Jak zacząć pracę jako kierowca?

Wspomnieliśmy już, że do pracy kierowcy konieczne jest przedstawienie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Istnieją pewne wskazania co do tego, kto może się ubiegać o uzyskanie takich kwalifikacji. Pretendentem ma szansę zostać osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względów osobistych lub zawodowych. Kandydat może również studiować w kraju od przynajmniej 6 miesięcy – w takim wariancie wystarczy przedstawić odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Istnieją również inne warianty tego, jak zacząć pracę jako kierowca na rzecz przedsiębiorstwa z siedzibą na terytorium Polski. W takich wypadkach na opisywanym stanowisku może pracować osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeśli tylko wykazuje zamiar pracy we wspomnianym wcześniej podmiocie.

Kierowca międzynarodowy – praca, podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uzyskanie prawnie wymaganych pozwoleń poświadczających kwalifikacje zawodowe to jedno – przed kierującym TIR-ami cały czas otworem stoją nowe możliwości rozwoju. Osoba pracująca na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego może nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, zabiegając o uzyskanie kolejnych uprawnień.

Jedną z ciekawych opcji jest szkolenie dla kierowców ADR, uprawniające do przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne w ramach transportu krajowego oraz zagranicznego.

Warto jednak pamiętać, że poziom obciążenia kierowców (oraz spedytorów) nowymi przepisami jest ogromny i warto korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, takich jak VTS

Comments are closed.