Moduł e-Urlopówki jest mobilną funkcjonalnością przeznaczoną dla firm transportowych. Umożliwia dostarczenie Zaświadczenia Działalności Kierowcy w dowolnym momencie, na żądanie, za pomocą aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonie kierowcy, np. podczas kontroli na drodze. Wygenerowana w ten sposób elektroniczna forma ‘urlopówki’ jest zgodna z Wytyczną Komisji Europejskiej i jest opatrzona podpisem elektronicznym osoby wystawiającej oraz kierowcy (za pomocą tej samej aplikacji mobilnej). Moduł e-Urlopówki stanowi nie tylko duże ułatwienie w codziennej działalności przedsiębiorstwa transportowego, ale także chroni przed powstawaniem Bardzo Poważnych Naruszeń z powodu niewystawienia Zaświadczenia Działalności Kierowcy. Obsługa tego modułu jest całkowicie intuicyjna i polega na wykonaniu tylko kilku kroków.

Das e-Bescheinigung-Modul ist eine mobile Funktionalität für Transportunternehmen. Es ermöglicht die jederzeitige Bereitstellung einer Bescheinigung von Tätigkeiten auf Anfrage unter Verwendung der auf dem Smartphone des Fahrers installierten mobilen Anwendung, beispielsweise bei Straßenkontrollen. Die auf diese Weise erzeugte elektronische Bestätigungsform entspricht der Richtlinie der Europäischen Kommission und hat die elektronische Signatur des Ausstellers und des Fahrers (mit der gleichen mobilen Anwendung). Das e-Bescheinigung-Modul erleichtert nicht nur die tägliche Aktivitäten eines Transportunternehmens, sondern schützt auch vor schwerwiegenden Verstößen, wenn keine Bescheinigung von Tätigkeiten ausgestellt wird. Die Bedienung dieses Moduls ist völlig intuitiv und erfordert nur wenige Schritte.

1. Instalacja aplikacji mobilnej na telefonie – wybieramy zakładkę Urlopówka oraz klikamy ‘Zainstaluj’

1. Installation der mobilen Anwendung auf dem Smartphone – Wählen Sie die Registerkarte „Urlopówka (Bescheinigung von Tätigkeiten” und klicken Sie auf „Zainstaluj (installieren)„.

 

instalacja aplikacji mobilnej

 

2. Udostępnienie kierowcy aplikacji mobilnej
2. Herstellung dem Fahrer die mobile Anwendung

Wybieramy kierowcę, któremu chcemy dać dostęp do aplikacji mobilnej.

Wir wählen den Fahrer aus, dem wir Zugriff auf die mobile Anwendung gewähren möchten.

udostępnienie kierowcy aplikacji mobilnej

 

W Edycji wybieramy zakładkę ‘Aplikacja mobilna’ i zaznaczamy ‘Dostęp mobilny’

Wählen Sie in der Edition die Registerkarte „Mobile Anwendung (Aplikacja mobilna)” und anschließend „Mobiler Zugriff (Dostęp mobilny)”.

Dostęp mobilny

 

3. Wygenerowanie Zaświadczenia Działalności Kierowcy przez operatora

3. Wygenerowanie Zaświadczenia Działalności kierowcy przez operatora – Herstellung der Bescheinigung von Tätigkeiten durch den Operator.

Na aktywności wybranego kierowcy zaznaczamy opcję ‘Wyg. Zaświadczenie kierowcy’.

Auf der Fahrersaktivität wählen Sie „Bescheinigung der Fahrer herstellen (wyg. zaświadczenie kierowcy)”

Wygeneruj zaświadczenie kierowcy

 

W polu edycji aktywności zaznaczamy raz jeszcze ‘Wygeneruj zaświadczenie działalności kierowcy’

Wählen Sie im Aktivitätsbearbeitungsfeld erneut „Bescheinigung von Tätigkeiten für Fahrer erstellen (‘Wygeneruj zaświadczenie działalności kierowcy’) aus.

Wygeneruj zaświadczenie działalności kierowcy (1)

 

4. Podpisanie podpisem elektronicznym Zaświadczenia Działalności Kierowcy przez operatora

4. Das elektronische Unterschreiben der Bescheinigung von Tätigkeiten durch den Betrieber -Podpisanie podpisem elektronicznym Zaświadczenia Działalności Kierowcy przez operatora

W otwartym panelu tworzenia dokumentu należy podać rodzaj aktywności, który ma być wpisany do zaświadczenia; pozostałe pola wypełniane są automatycznie.

Geben Sie im geöffneten Bereich zum Erstellen eines Dokuments die Art der Aktivität ein, die in der Bescheinigung von Tätigkeiten aufgenommen werden soll. Alle andere Felder werden automatisch ausgefüllt.

Utwórz dokument

 

Wygenerowany dokument pojawia się do opatrzenia podpisem elektronicznym w poniższej postaci

Das generierte Dokument scheint mit einer elektronischen Signatur im unten stehenden Formular zu sein.

Wygeneruj dokument

 

Podpisanie odbywa się poprzez podanie hasła do certyfikatu

Das Unterschreiben erfolgt durch Eingabe des Passworts für das Zertifikat.

Wygeneruj dokument

 

Następnie, podpisany dokument wysyłamy do kierowcy

Nächstens senden wir das unterzeichnete Dokument zum Fahrer

Wygeneruj dokument

 

5. Odebranie Zaświadczenia przez kierowcę

5. Erhalt der Bescheinigung durch den Fahrer

Kierowca loguje się do swojej aplikacji mobilnej
Der Fahrer loggt sich zu seiner mobilen Anwendung ein.
logowanie

 

Wybieramy zakładkę Dokumenty

Wir wählen die Karte Dokumente

Wybierz Dokumenty

 

Wybieramy dokument do podpisania
Wir wählen das Dokument zu unterzeichnen
Wybierz dokument do podpisania

Wybierz dokument do podpisania

 

6. Podpisanie podpisem elektronicznym przez kierowcę

6. Unterschrift durch elektronische Unterschrift des Fahrers

Wybieramy plik certyfikatu

Wir wählen die Zertifikatsdatei

Wybierz plik z certyfikatem

Wybierz plik z certyfikatem

 

Dokument opatrujemy podpisem elektronicznym

Das Dokument wird mit einer elektronischen Signatur versehen
Podpisujemy elektronicznie

 

Dokument jest podpisany

Das Dokument ist unterschrieben

Podpisane

 

Jedynym dodatkowym dokumentem koniecznym do korzystania z modułu e-Urlopówki jest umowa dla kierowcy i wystawcy Zaświadczenia Działalności Kierowcy o wzajemnym respektowaniu podpisów elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z naszego wzoru umowy.

Das einzige zusätzliche Dokument, das für die Nutzung des e-Bescheinigungs-Moduls erforderlich ist, ist die Vereinbarung für den Fahrer und den Aussteller des Bescheingungs von Tätigkeiten über die gegenseitige Achtung elektronischer Signaturen.Wir empfehlen Ihnen, unsere Vertragsvorlage zu verwenden.

Pliki do pobrania:

Umowa o wzajemnym respektowaniu podpisu elektronicznego