Praktyka gospodarcza wywołuje często konieczność wyjazdów służbowych, czy to samego przedsiębiorcy, czy też jego pracowników. Część wydatków związanych z podróżą służbową może być zaliczona do kosztów podatkowych. Według przepisów francuskich czas podróży służbowej nie jest efektywnym czasem pracy. Choć nie wynika to wprost z treści definicji legalnej podróży służbowej, można spotkać się z opiniami, iż w podróży służbowej znajdują się pracownicy, którzy incydentalnie (nie w sposób stały – a więc w pierwotnym miejscu pracy) świadczą pracę poza siedzibą pracodawcy.

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie znajdują się w porozumieniach branżowych. W odniesieniu do branży transportowej, aktem takim we Francji jest „Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport”.

Podróż służbowa – każdy wyjazd poza stałą siedzibę pracodawcy lub inne stałe miejsce, w którym w dowolnym zakresie czasowym świadczona jest praca, poprzedzony poleceniem wyjazdu pracodawcy w celu realizacji zadania służbowego, polegający na co najmniej tymczasowej zmianie miejsca pracy, realizowany co najmniej równolegle do zadania służbowego w celu zwrotu kosztu podróży.

0 Kilometry

Dzięki ustawieniom programu VTS dowiesz się jak legalnie przedłużyć czas pracy kierowcy o kolejne 30 minut w każdym dniu, co daje ponad 500km miesięcznie więcej!

0 ITD

Dzięki spersonalizowanemu oprogramowaniu, podczas kontroli organów kontrolnych, Twój kierowca może przesłać nam raport z kontroli w tym samym czasie, a nasi prawnicy sprawdzą czy nastąpiło naruszenie. Tego nie ma konkurencja!

0 Aktualizacja

Dokładnie tyle sekund trwa aktualizacja programu online, której możesz nawet nie zauważyć!

„Aby zadośćuczynić orzeczeniu TK i ponownie pochylić się na płaszczyźnie legislacyjnej nad zakresem definicji legalnej podróży służbowej, w odniesieniu do pracowników mobilnych, należy dokonać oceny, jakie elementy składowe cechują podróż służbową w ujęciu konstytutywnym.”


Moduł dodawania delegacji

Raport podatkowej aktywności pracownika

786 137 850 / kontakt@vtsproject.pl